Regulamin
Akademii Aktywnego Wypoczynku Mamut Camp

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.

2. Podczas pobytu na obozie uczestników obowiązuje:
2.1 Uczestnictwo we wszystkich zajęciach programowych, o ile uczestnik nie został zwolniony z tych zajęć przez kierownika, wychowawcę, pielęgniarkę lub lekarza,
2.2 Punktualne stawianie się na zajęciach, zbiórkach, posiłkach,
2.3 Przestrzeganie czystości i porządku w miejscu zakwaterowanie i poza jego terenem,
2.4 Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników,
2.5 Przestrzeganie ciszy nocnej i przebywanie w trakcie jej trwania we własnym pokoju,
2.6 Korzystania ze sprzętu rekreacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i pełną odpowiedzialnością,
2.7 Stosowanie się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów,
2.8 Przestrzeganie przepisów podanych w regulaminie kąpieli oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
2.9 Szacunek do osób starszych oraz kolegów/ koleżanek.

3. Podczas pobytu na obozie uczestników obowiązuje zakaz:
3.1 Opuszczania campu /ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy, instruktora,
3.2 Korzystania ze sprzętu bez wiedzy wychowawcy, instruktora,
3.3 Zbliżania się i wskakiwania do rzeki bez zgody instruktora, wychowawcy,
3.4 Posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem ,
3.5 Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów, posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
3.6 Używania wulgarnych słów jak i przemocy fizycznej i psychicznej,
3.7 Przywożenia na obóz i korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych typu laptop, tablet konsoli i innych gier elektronicznych.

4.Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:
4.1 Upomnienie przez opiekuna
4.2 Upomnienie przez Kierownika obozu
4.3 Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
4.4 Nagana Kierownika obozu
4.5 Powiadomienie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu uczestników
4.6 Wydalenie z kolonii uczestnika.

5. Wyróżnienia i pochwały:
5.1 Pochwała wychowawcy;
5.2 Pochwała Kierownika obozu
5.3 Wysłanie listu pochwalnego do rodziców i szkoły.

Pin It on Pinterest

Udostępnij teraz

Udostępnij wpis swoim przyjaciołom!